Kompassi

Palvelut

Palvelut

Psykiatrian, neuropsykiatrian ja päihdetyön osaamista sekä osaamista seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta

Kriisi- ja arviointipalvelu Kompassi Oy on yksityinen, 5-paikkainen lastensuojelun sijaishuollon erityistason laitoshoidon arviointiyksikkö. Tarjoamme laadukkaita sijaishuollon arviointi-, kriisi-, hoito-, kuntoutus- ja vastaanottopalveluita lapsille ja perheille, jotka jäävät nykyisessä järjestelmässä lastensuojelun ja psykiatrian palveluiden välimaastoon. Kompassi tarjoaa myös mahdollisuuden lapselle järjestettäviin tukijaksoihin silloin, kun perheen arki lapsen kanssa on haastavaa tai perheessä esiintyy vanhempien uupumusta.

Kompassissa monitoimijaisen arvioinnin avulla lasta ja perhettä koskevaa tietoa kerätään siten, että lapsen arjen ympäristöistä, tärkeistä ihmissuhteista, lapsen kokemuksista sekä lapsen ja perheen tuen ja palvelujen tarpeesta muodostuu monipuolinen ja kokonaisvaltainen käsitys.

Kompassissa turvallisten, ammatillisten aikuisten läsnäolo ja fyysisesti turvalliset tilat mahdollistavat 7-17-vuotiaiden lasten ja nuorten vastaanottamisen ympärivuorokautisesti lyhyelläkin varoitusajalla.

Työskentelyn viitekehys on luonteeltaan voimavarakeskeistä, kuntouttavaa ja ennakoivaa, vaikeita asioita ja teemoja kaihtamatta. Voimavarakeskeisyys edistää myönteisellä tavalla lapsen käsitystä itsestään ja omista kyvyistään.

Kompassin laadukkaat palvelut perustuvat ammattilaisten hyvään yhteistyöhön sekä vahvaan lastensuojelun, psykiatrian, neuropsykiatrian ja päihdetyön osaamiseen sekä osaamiseen seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta.

AdobeStock_73260122.jpeg

PALVELUT

KRIISI- JA ARVIOINTIJAKSO - LUOTTAMUKSELLISUUDEN RAKENTAMISTA

Kompassin kriisi- ja arviointijakso kestää 1-3 kuukautta perustuen lapsen asiakassuunnitelman tavoitteisiin. Jakson aikana lapsi työskentelee tiiviisti omaohjaajiensa kanssa pohtien itsetuntoa vahvistavien ja vaurioittavien tapojen merkitystä sekä omien vahvuuksien arvioimista tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiinnittyminen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen luominen sekä lapseen että hänen perheeseensä on ensisijaisen tärkeää

Kompassissa hoidon ja kasvatuksen osa-alueita ovat arkielämän tarpeista ja säännöllisyydestä sekä lapsen turvallisuudesta, rajoista ja valvonnasta huolehtiminen. Lasta tuetaan päivittäin omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemiseen sekä hallintaan. Lapsi käy koulua kotikouluna.

HOITO- JA KUNTOUTUSJAKSO - OPETTELUA JA ONNISTUMISIA

Kompassin hoito- ja kuntoutusjakson aikana omaohjaajat työskentelevät yhdessä lapsen kanssa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on asteittainen lapsen oman vastuun ja voimavarojen lisääntyminen sekä emotionaaliseen turvaan ja yhteisöllisyyteen kasvattaminen. Oman vastuun asteittainen lisääminen kannustaa myös lasta itseään omista asioista, esim. koulunkäynnin säännöllisyydestä, huolehtimiseen.

Koulunkäynnin ohella vapaa-ajan toiminnalla on keskeinen merkitys lapsen persoonnallisuuden tukemisessa. Toiminnallisuuden kautta pyritään vahvistamaan lapsen kykyjä yhdessä tekemiseen ja olemiseen sekä vuorovaikutuksen opetteluun.

Kompassin vahva yhteisöllisyys tarjoaa lisäksi mahdollisuuden harjoitella toisten huomioimista, ryhmässä toimimista, palautteen antamista ja saamista sekä oman itsensä sekä muiden arvostusta ja kunnioitusta. Tavoitteenamme on myönteisen vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden varmistaminen sekä lapsen kasvamisen ja itsenäistymisen tukeminen ikätaso huomioiden. Kompassissa lapsi on asianosainen kaikissa häntä koskevissa asioissa.

Psyykkisen kuntoutuksen ja mahdollisen terveydenhuollon hoitosuhteen lisäksi keskeisenä tavoitteena on lapsen määrätietoinen kuntoutuminen koulukuntoisuuteen. Koko Kompassin tiimi työskentelee lapsen tukena oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

TUKIJAKSO - VUOROVAIKUTUSSUHTEIDEN EDISTÄMISTÄ

Tukijakso auttaa lasta ja perhettä jaksamaan, kun perheessä on uupumusta ja arki lapsen kanssa on haasteellista. Tukijakso on säännöllisesti, 1-2 kertaa kuukaudessa, lapselle toteutettava hoitojakso. Lomien aikana lapsella on mahdollisuus pidempiinkin tukijaksoihin.

Tukijakson tavoitteena on tukea ja vahvistaa lapsen ja perheen myönteistä vuorovaikutussuhdetta heidän voimavarat huomioiden vaikutusten välittyessä sekä lapsen että vanhemman toipumiseen ja hyvinvointiin. Tukijaksolla vuorovaikutussuhdetta pyritään edistämään tukemalla ja ohjaamalla vanhemmuudessa ja siihen liittyvissä haasteissa. Perhettä tuetaan selviytymään joko itsenäisesti tai oman, luonnollisen verkostonsa tuella Kompassin turvallisissa olosuhteissa lapsen normaalia kasvua ja kehitysttä tukien.

Kompassin tukijaksoilla lapsella on mahdollisuus luontevaan yhdessäoloon ja turvalliseen yksityisyyteen ammatillisten aikuisten kanssa.

PERHETYÖ - ARJEN HALLINTAA JA YHTEISTYÖTÄ

Lapsen sijoituksen aikana ollaan tiiviisti yhteydessä lapsen perheeseen sekä muuhun verkostoon. Asiakassuunnitelmaneuvotteluita sekä perhe- ja verkostotapaamisia järjestetään kunkin lapsen tarpeet huomioiden. Perhetyö tukee tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti perheiden arjen hallintaa ja auttaa siten luomaan lapsille turvallisen kasvuympäristön.

Perhetyö keskittyy vanhemmuuden tukemiseen kasvatuskysymyksissä, arjen hallintaan ja ilmapiirin luomiseen myönteisemmäksi ja se tapahtuu pääosin perheen omassa arkiympäristössä.

Perhetyöllä ja yhteistyöllä vanhempien kanssa pyritään vahvistamaan lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta ja luomaan työkaluja vanhemmuuteen.